Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet (EHT) leds av rektor. Det består av bitr rektor, specialpedagog, skolsköterska samt skolpsykolog. EHT träffas varje vecka där personal/pedagog närvarar i elevspecifika ärenden.  

Genom elevhälsoteamets tvärprofessionella sammansättning kan teamet bidra med kompetens både på individ- och gruppnivå. Rektor är ansvarig för beslut.

Antal: 11