Ordningsregler

Gullingeskolans policy vilar på kunskap, trygghet, trivsel och samarbete.

Vi arbetar enligt ” Plan mot diskriminering och kränkande behandling” och har nolltolerans gällande kränkningar och mobbing.

För att alla i Gullingeskolan ska trivas följer jag dessa ordningsregler

 

Jag uppför mig på ett trevligt sätt och visar respekt mot alla i skolan.
Jag använder ett vårdat språk.
Jag kommer i tid till lektionerna och har med mig böcker och annat jag behöver.
Jag är rädd om alla saker i skolan.
Vid skadegörelse blir jag ersättningsskyldig.
Jag stannar på skolans område under skoltid och fritidstid.
Jag gör inget som kan skada någon annan.
Godis, tuggummi och pipas ska jag lämna hemma.
Skolgården ska vara cykel-, skateboard- och sparkcykelfri.
Skolan rekommenderar att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater lämnas hemma.
Mobiltelefoner ska alltid lämnas till läraren vid lektionsstart.
Skolan ersätter inte förlust av pengar eller värdesaker.
Jag kastar allt skräp i papperskorgarna.

 

KONSEKVENSER

 Om man bryter mot någon av dessa regler gäller följande åtgärdstrappa.

         

Samtal med eleven.
Rapport till klassläraren.
Telefonkontakt med vårdnadshavare.
Vårdnadshavare kallas till skolan

med klassläraren/berörd personal
med rektor/elevhälsoteam

Vårdnadshavare kallas akut till skolan. Eleven sänds hem för dagen i samråd med vårdnadshavare.
Anmälan till socialtjänst eller polis görs av skolledningen.

 

 

Dela: